Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok 

Sídlo: CK SOLARIS TRAVEL, s.r.o. , Okružna 18, 058 01 Poprad, ICO 45892580            

Prevádzka: CK SOLARIS TRAVEL, s.r.o., Popradské nábrežie 217, Poprad 

Pre zabezpečenie správneho postupu pri vybavovaní reklamách nekvalitných služieb poskytovaných alebo sprostredkovaných cestovnou kanceláriou CK SOLARIS TRAVEL,                

  CK SOLARIS TRAVEL s.r.o. vydáva tento  REKLAMAČNÝ PORIADOK.

  1. V prípade, že rozsah alebo kvalita služieb je nižšia, ako bolo dohodnuté v Zmluve o zájazde, vzniká zákazníkovi právo na reklamáciu. Zákazník je povinný uplatniť právo na odstráneniechybneposkytnutej služby bez zbytočného odkladu, a to priamo na mieste u dodávateľa služby alebo u poverenéhozástupcu CK tak, aby mohla byť vykonaná okamžitá náprava. Zákazník má právo reklamovaťnekvalitné služby len vovlastnom mene príp. v mene osôb, ktoré sú spolu s ním uvedené v Zmluve o obstaraní zájazdu. Zástupca CK je povinný rozhodnúť o reklamáciiihneď v rámci svojejkompetencie.
  2. Akcie je možné okamžite vybaviť reklamáciu a zjednať nápravu, spíše zástupca CK s reklamujúcim reklamačný protokol s označením zájazdu, reklamujúcej osoby a predmetu reklamácie. Protokol podpíše zástupca CK alebo dodávateľa služby a reklamujúci, ktorý obdrží jeden exemplár reklamačného protokolu. Tento potvrdený reklamačný protokol je zákazník povinný předložit při neskoršej uplatnenej reklamácii.
  3. Svoje nároky z reklamácie musí zákazník uplatniť u CK SOLARIS TRAVEL bezodkladne písomnou formou, najneskôr však do troch mesiacov od skončenia zájazdu, alebo v prípade, že sa zájezd neuskutočnil, odo dňa, keď sa mal zájezd skončiť podľa zmluvy, inak právo zaniká. Na všetky reklamácie podané v súlade s uvedenými podmienkami, je CK SOLARIS TRAVEL povinná odpovedať písomnou formou, a to najneskôr do 30 dní od obdržania reklamácie.
  4. CKSOLARIS TRAVEL zodpovedá objednávateľovi za porušenie záväzkov vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy bez ohľadu na to, či tieto záväzky má splniť CK SOLARIS TRAVEL alebo iní dodavatelia služieb, ktoré sa poskytujú v rámci zájazdu. CK SOLARIS TRAVEL nezodpovedá za úroveň cudzích služieb a akcií mimo rámec zájazdu, ktoré si zákazník objedná na mieste u sprievodcu, od hotela alebo inej organizácie.
  5. Za předmět reklamách sa nepovažujú náhrady takej škody a majetkové ujmy spôsobené zákazníkovi, ktoré sú predmetom zmluvnej úpravy poistného krytia poisťovne na základe poistnej zmluvy o cestovnom poistení, ani také škody a majetkové ujmy, ktoré sú z rozsahu poistného krytia výslovne vyňaté.
  6. Ak nastanú okolnosti, ktorých vznik, priebeh a následoknie je závislý na činnosti a postupe CK SOLARIS TRAVEL alebo okolnosti na strane zákazníka, na základe ktorých zákazník úplne alebo s časti nevyužije objednané, zaplatené a cestovnou kanceláriou zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na úhradu alebo zľavu z ceny týchto služieb.
  7. CK SOLARIS TRAVEL si vyhradzuje právo na zrušenie možnosti niektorého nástupného miesta v prípade nízkeho počtu klientov z niektorého nástupného miesta. V takomto prípade bude klientovi ponúknuté náhradné miesto nástupu. Táto zmena musí byť zákazníkovi včas oznámená. Při tejto zmene sa postupuje podľa ods. VI. Bod 1) Všeobecných zmluvnýchpodmienok účasti na zájazdoch cestovnej kanceláře CK SOLARIS TRAVEL s.r.o.
  8. CK SOLARIS TRAVEL nezodpovedá za škodu, ktorú nezavinila ani ona, ani jej dodávatelia služieb a škoda bola spôsobená zákazníkom, treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním zájazdu, alebo udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení vrtkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností.

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosťdňom 1.1.2018