VZP

Všeobecné zmluvné podmienky CK SOLARIS TRAVEL, s.r.o.

Sídlo: Okružná 18, 058 01 Poprad, ICO 45892580, DIC 2023130901

IC DPH: SK 2023130901

Zodpovedný zástupca: Mgr. Miriama Banyíková


1.Tieto všeobecné zmluvné podmienky sú súčasťou uzavretej Zmluvy o obstaraní zájazdu uzavretej medzi cestovnou kanceláriou  CK SOLARIS TRAVEL, s.r.o. Popradské nábrežie 217,058 01 POPRAD (ďalej len CK) a objednávateľom.
Tieto všeobecne podmienky sa vzťahuju na zájazdy ponúkane CK v reklamných materiáloch alebo na základe individuálnej objednávky, alebo poskytnutí iných služieb a ich kombinácií.
Objednávateľ môže byť fyzická osoba staršia ako 18 rokov, osoba mladšia ako 18 rokov zastúpená dospelou osobou, zástupcovia kolektívov a právnických osôb (ďalej len objednávateľ).

2. Vznik zmluvných vzťahov
Zmluvný vzťah medzi objednávateľom a CK vzniká na základe riadne vyplnenej zmluvy o obstarani zájazdu a podpisom obcoh zmluvných strán.

3. Cenové a platobné podmienky
Cena zájazdu je zmluvnou cenou dohodnutou písomne medzi CK a objenávateľom v zmluve o obstaraní zájazdu. CK má právo na zaplatenie ceny zájazdu ako aj všetkých objednaných služieb pred ich poskytnutím.
Objednávateľ je povinný pri objednaní zájazdu zaplatiť CK zálohu najmenej vo výške 80% z ceny zájazdu alebo objednaných služieb. Doplatok je objednávateľ povinný zaplatiť nejneskôr pred začatím sezóny, v ktorej si zájazd objednal, pokiaľ nie je v zmluve dohodnuté inak. V prípade uzavretia zmluvy je objednávateľ povinný zaplatiť 100% z celkovej ceny zájazdu a objednaných služieb pred začatím sezóny.
V prípade nedodržania termínu úhrady ceny zájazdu objednávateľom, je CK oprávnená odstúpiť od zmluvy a požadovať od objednávateľa zmluvnú pokutu vo vyske 50% z ceny zájazdu. CK je v prípade odstúpenia od zmluvy povinná vrátiť bezodkladne objednávateľovi doposiaľ uhradenú časť ceny zájazdu zníženú o zmluvnú pokutu.
Cena zájazdu je cena dohodnutá v zmluve. Prípadné zľavy z cien zájazdov vyhlasované CK po podpise zmluvy s objednávateľom nezakladajú jeho nárok na zľavnenú cenu.
Cestovná kancelária si vyhradzuje právo jednostranne zvýšiť pred začiatkom zájazdu jeho cenu z dôvodov, ktore sama nevie ovplyvniť a za tieto nezodpovedá, prípadne z vyššej moci.
Cenu zájazdu môže CK zvýšiť len v tom prípade, že dôjde k:
- zvýšeniu dopravných nákladov vrátane cien pohonných látok,
- zvýšeniu platieb spojených s dopravou, napr. letiskových a prístavných poplatkov, cestnej dane, diaľničných poplatkov a iné, ktoré sú zahrnuté v cene zájazdu,
- k zmene kurzu eura použitého na ceny zájazdu v priemere o viac ako 5%, ak k tomuto zvýšeniu dôjde do 30. dňa pred začatím zájazdu,
- pri zavedení víz v cieľovej krajine, alebo tranzitných krajinách, ak tieto víza zabezpečuje CK.
Písomné oznámenie o zvýšení ceny bude objednávateľovi odoslané najneskôr 30 dní pred začatím zájazdu.
Ak CK bude nútená zmeniť cenu z iných dôvodov, navrhnúť objednávateľovi uzatvoriťpísomny dodatok k zmluve o obstaraní zájazdu. V prípade, že objednávateľ s touto zmenou nebude súhlasiť, zmluvne strany sa dohodnú na zrušení uzatvorenej zmluvy.
Ak objednávateľ službu alebo zájazd neprevezme, rezervačný poplatok prepadne v prospech CK.

4. Práva a povinnosti CK SOLARIS TRAVEL

CK SOLARIS TRAVEL je povinná:
- pred uzatvorením zmluvy o zájazde presne, jasne, pravdivo a úplne informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré sú jej známe, a ktoré môžu mať vplyv na rozhodnutie záujemcu na kúpu zájazdu,
- mať uzatvorenú zmluvu o povinnom zmluvnom poistení cestovnej kancelarie pre prípad úpadku zmysle zákona č.281/2001, na základe ktorého vzniká objednávateľovi právo na poistné plnenie,
- najneskôr 7 dní pred začatím zájazdu poskytnúť objednávateľovi písomne ďalšie podrobnejšie informácie, a to najmä: meno, miesto pobytu, kontaktnú adresu a telefónne číslo zástupcu CK, na ktorého sa objednávateľ v ťažkostiach počas zájazdu môže obrátiť so žiadosťou o pomoc, a ktorý je oprávnený prijímať a vybavovať reklamácie počas zájazdu.
Ak je zmluva uzatvorená v čase kratšom ako 7 dní pred začatím zájazdu, musí CK túto svoju povinnosť splniť pri uzatvorení zmluvy.
CK nie je povinná:
- poskytnúť účastníkovi zájazdu plnenie nad rámec vopred potvrdených a zaplatených služieb.

5. Práva a povinnosti objednávateľa
K základným právam objednávateľa patrí:
- právo na poskytnutie zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb,
- právo na ochranu osobných údajov,
- právo na dodatočné informácie, ktoré nie sú uvedené v katalógu, pre objednávateľa sú dôležité a tieto sú CK známe. CK tieto informácie spracuje vo forme Pokynov na zájazd a tieto zašle najneskôr do 7 dní pred začatím zájazdu na adresu objednávateľa, poprípade ju odovzdá osobne pri podpise na prihlášku.
- právo byť bez meškania oboznámený s prípadnými zmenami programu zájazdu, rozsahu služieb a ceny,
- právo kedykoľvek pred začatím zájazdu odstúpiť od zmluvy v súlade s týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami,
- právo pred začatím zájazdu písomne alebo osobne oznámiť CK zmenu osoby pôvodne prihlásenej na zájazd, pričom tak môže urobiť podľa podmienok určených v týchto všeobecných zmluvných podmienkach,
- právo obdržať doklady o zákonnom poistení zájazdu, alebo inej forme ochrany objednávateľa pre prípad úpadku vystavený poistiteľom, ktoré musia obsahovať najmä označenie poistiteľa, podmienky povinného zmluvného poistenia a spôsob oznámenia poistnej udalosti.
K základným povinnostiam objednávateľa /aj účastníka/ patrí:
- povinnosť poskytnúť CK nevyhnutnú súčinnosť, ktorá je potrebná pre riadne zabezpečenie a poskytnutie služieb, najmä pravdivo a úplne uviesť požadované údaje a predložiť všetky potrebné doklady podľa požiadavky CK,
- zaplatiť v plnom rozsahu cenu zájazdu a vybraných služieb,
- nahlásiť účasť cudzích štátnych príslušníkov, ktorí si musia sami overiť potrebu a prípadne aj zabezpečiť tranzitné alebo vstupné víza na cestu a pobyt, ak sa objednávateľ a CK nedohodnú inak /víza zabzepečí CK/,
- dostaviť sa v stanovenom termíne na určené miesto pripravený čerpať dohodnutý rozsah služieb. V prípade omeškania bez zavinenia zo strany CK znášať následky /zmluvná pokuta alebo sa dopraviť na vlastné náklady na miesto zodpovedajúce časovému harmonogramu poskytovaných služieb/,
- riadiť sa pokynmi CK, jej zodpovedného zástupcu alebo zmluvného partnera počas zájazdu, dodržiavať stanovený program, zákony a ostatné platné predpisy navštívenej krajiny, ubytovacieho zariadenia, a to najmä ubytovací a prepravný poriadok, uhradiť prípadnú škodu, ktorú spôsobil v dopravnom prostriedku alebo ubytovacom zariadení počas trvania zájazdu,
- mať platný cestovný doklad /minimálne 6 mesiacov v čase návratu zo zájazdu/ prípadne vízum, ak sa vyžaduje a dodržiavať pasové a colné predpisy krajín, do ktorých alebo cez ktoré sa cestuje.
Následky, ktoré vzniknú nedodržaním týchto predpisov znáša účastník zájazdu.
- zdržať sa konania poškodzujúceho alebo obmedzujúceho ostatných účastníkov zájazdu,
- bez meškania nahlásiť zmeny v zmluve uvedených údajov, ak takéto v priebehu zmluvného vzťahu vzniknú, ide najmä o zmenu kontaktnej adresy, telefónu, pasu a iné.
K povinnostiam objednávateľa, zástupcu právnickej osoby alebo kolektívu ďalej patrí:
- oboznámiť všetkých účastníkov zájazdu s týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami a ďalšími informáciami, ktoré obdrží od CK,
- odovzdať zoznam účastníkov zájazdu s uvedením údajov podľa požiadaviek CK,
- zabezpečiť aby všetci účastníci plnili základné povinnosti uvedené v týchto zmluvných podmienkach.

6. Zmeny dohodnutých podmienok
Ak je CK nútená pred začiatkokm zájazdu zmeniť podstatnú podmienku zmluvy, navrhne objednávateľovi zmenu zmluvy formou písomneho dodatku k uzatvorenej zmluve.
Objednávateľ má právo súhlasiť so zmenou zmluvy alebo od nej odstúpiť bez zaplatenia zmluvnej pokuty. Svoje rozhodnutie musí písomne alebo osobne oznámiť CK v stanovenej lehote.
CK má právo zrušiť zájazd, ktorý je predmetom zmluvy, ak nebude dosiahnutý minimálny počet účastníkov zájazdu alebo ak je uskutočnenie zájazdu vzhľadom k zmene ekonomických podmienok pre CK neúnosné.
Pri autobusovom zájazde je minimálny počet účastníkov stanovený na 40 platiacich osôb. Ak CK zruší zájazd z tohoto dôvodu, je povinná zrušenie písomne, faxom, e-mailom oznámiť bez zbytočných prieťahov objednávateľovi najneskôr však do 7 dní pred začatím zájazdu, ak nebude dohodnuté inak.
Ak CK odstúpi od zmluvy z dôvodu zrušenia zájazdu pred jeho začiatkom alebo ak objednávateľ nesúhlasí s navrhovanou zmenou, má objednávateľ právo žiadať, aby mu CK na základe novej zmluvy poskytla iný zájazd najmenej v kvalite, ktorá zodpovedá službám dohodnutým v pôvodnej zmluve, ak CK môže takýto zájazd poskytnúť.
Pri uzatvorení novej zmluvy sa úhrada uskutočnená na základe pôvodnej zmluvy, považuje za úhradu novej zmluvy. Ak je cena nového zájazdu nižšia ako uskutočnené úhrady, je CK povinná tento rozdiel bezodkladne vrátiť objednávateľovi.
Ak je dôvodom odstúpenia od zmluvy porušenie povinnosti CK určené zmluvou alebo ak nedôjde k uzatvoreniu novej zmluvy, je CK povinná bez meškania vrátiť objednávateľovi celú sumu, ktorú uhradil z ceny zájazdu podľa zrušenej zmluvy a objednávateľ nie je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu.
V prípade, že CK je nútená zabezpečiť náhradný program zájazdu a služby poskytne v rovnakej alebo vyššej kvalite /napr. ubytovanie v hoteli/, sú akékoľvek nároky objednávateľa voči CK vylúčené.
Objednávateľ má právo vykonať zmenu osoby prihlásenej na zájazd za inú osobu najneskor 14 dní pred odchodom na zájazd, musí však žiadať od CK potvrdenie zmeny.
Na základe vzájomnej dohody CK urobí akúkoľvek zmenu zmluvy o obstaraní zájazdu, pokiaľ táto zmena CK finančne alebo inak nepoškodí, alebo objednávateľ náklady spojené so zmenou uhradí.

7. Podmienky odstúpenia od zmluvy objednávateľom a zmluvné pokuty
Ak uplatní objednávateľ svoje právo kedykoľvek pred začatím zájazdu odstúpiť od zmluvy, je povinný splniť tieto podmienky:
a) doručiť CK oznámenie odstúpenia od zmluvy /stornovanie v písomnej forme, alebo zmluvu stornovať priamo v CK. Deň, kedy bolo toto oznámenie o odstúpení od zmluvy doručené CK, alebo urobené v CK, je rozhodujúcim dňom pre určenie výšky zmluvnej pokuty /stornopoplatku/.
b) je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške uvedej v článku 8 týchto podmienok.

8. Zmluvné pokuty
Zmluvná pokuta vo vyske 50% z ceny zajazdu sa účtuje za každého prihláseného účastníka zájazdu objednávateľom alebo účastníkom pri zrušení zájazdu najneskor 30 dní pred začatím zájazdu a vo výške 100% z ceny zájazdu pri zrušeni zájazdu najneskor 7 dní pred začatím zájazdu
30 dnívopred                           zmluvná pokuta 50 %
7 dní vopred                            zmluvná pokuta 100%
Zmluvné pokuty účtované za každú prihlásenú osobu:
pri zmene osoby - podľa podmienok danej leteckej spoločnosti
pri zrušení objednanej letenky - podľa podmienok danej leteckej spoločnosti
pri zmene letenky  - podľa podmienok danej leteckej spoločnosti
zmena termínu pred odjazdom/odletom - podľa podmienok danej leteckej spoločnosti, inak platí 100% zmluvna pokuta.
Poplatky sa môžu meniť podľa podmienok leteckej spoločnosti!

9. Reklamačné konanie
CK zodpovedá objednávateľovi za porušenie záväzkov vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy bez ohľadu na to, či tieto záväzky má plniť priamo CK Solaris Travel alebo iný dodávatelia služieb, ktoré sa poskytujú počas zájazdu.
Objednávateľ uplatní právo na odstránenie chybne poskytnutej služby bezodkladne, a to u dodávateľa služby alebo u sprievodcu zájazdu, delegáta v mieste pobytu alebo zahraničného partnera CK, ale aj poverený zástupca CK. Tento údaj CK uvedie vždy v pokynoch na cestu. O uplatnení práva reklamácie je potrebné urobiť písomný záznam s povereným zástupcom CK. Ak objednávateľ svoje právo neuplatní týmto spôsobom a včas, alebo neposkytne potrebnú súčinnosť pri vybavovaní reklamácie a vystavení reklamačného protokolu, nebude môcť CK nepodloženú a neskoršie uplatnenú reklamáciu riadne vybaviť.
Ak CK nesplní povinnosti vyplývajúce zo zmluvy riadne a včas, musí objednávateľ uplatniť svoje právo písomne v CK Solaris Travel bezodkladne, najneskôr však do 3 mesiacov od skončenia zájazdu, alebo v prípade, že sa zájazd neuskutočnil odo dňa, keď sa mal skončiť podľa zmluvy, inak právo zaniká. Na uznanie nárokov pri chybne poskytnutej službe objednávateľ predloží písomný záznam urobený s povereným zástupcom CK.
Ak je uzatvorenie zmluvy sprostredkované inou CK alebo cestovnou agentúrou, platia uvedené lehoty, ak si objednávateľ uplatnil svoje práva v sprostredkujúcej CK alebo cestovnej agentúre.
CK neručí za úroveň služieb, ktoré si zákazník objedná počas zájazdu na mieste u sprievodcu, v hoteli, alebo u inej CK nad rámec zmluvne dohodnutých služieb.

10. Povinné zmluvné poistenie zájazdu
CK SOLARIS TRAVELmá uzatvorené poistenie zájazdu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie s poisťovňou Kooperativa na autobusové zájazdy.

11. Cestovné poistenie objednávateľa
CK Solaris Travelponúka účastníkom zájazdu možnosť uzatvoriť cestovné poistenie, ktoré pokrýva riziká pri cestách a pobyte. Ide najmä o poistenie liečebných nákladov, úrazové poistenie, strata batožiny, zodpovednosť za škodu, stornovanie zájazdu a predčasný návrat zo zájazdu.
Toto poistenie môže priamo v CK uzavrieť objednávateľ za všetkcýh účastníkov zájazdu. Našim partnerom je poisťovňa UNION.
Táto poistná zmluva vzniká priamo medzi objednávateľom a poisťovňou. Pri vzniku poistnej udalosti je poisťovňa v priamom vzťahu k objednávateľovi a CK poskytuje nevyhnutnú súčinnosť. Nemôže sa vyjadrovať k podmienkam vzniku poistnej udalosti ani ovplyvňovať výšku nároku objednávateľa.

12. Záverečné ustanovenia
Tieto všeobecné zmluvné podmienky účasti na zájazdoch CK Solaris Travel sú spracované v zmysle platných zákonov súvisiacich predpisov upravujúcich činnosť CK.
V prípade rozporu medz všeobecnými zmluvnými podmienkami a zákonnými normami platí zákon.
Všetky údaje a pokyny obsiahnuté v katalógoch, cenníkoch a ponukových listoch CK Solaris Travel zodpovedajú informáciám známym k 1. 1. 2018. CK si vyhradzuje právo ich zmeny do času uzatvorenia zmluvy o zájazde s objednávateľom, ak budú zistené nové informácie alebo vzniknú nové podmienky. Tieto všeobecné zmluvné podmienky platia od 1.1.2018

                                                                            DODATOK č.1 k VZP

 

Dovoľujeme si informovať klientov našej cestovnej kancelárie o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v zmysle zákona č.391/2015 Z.z. s účinnosťou od 1. Februára 2016.

Tento zákon upravuje alternatívne riešenie sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy.

Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa tohto zákona, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami sporu.

 

Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu pri súčasnom splnení nasledovných podmienok:

1) spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva;

2) spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu

alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa bodu 1) odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní do dňa jej odoslania.

 

Subjektom alternatívneho riešenia sporov medzi cestovnou kanceláriou a jej klientom je Slovenská obchodná inšpekcia.

 

Na stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie http://www.soi.sk sú uvedené podrobné informácie o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov vrátane kontaktov a príslušných formulárov.

 

Úplný zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR – http://www.mhsr.sk/.

 

 

                                                        ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

 

1.          Nakupujúci má právo požiadať predávajúceho o nápravu v prípade, ak má pocit, že predávajúci porušil

jeho práva alebo nevybavil reklamáciu k spokojnosti spotrebiteľa. Ak predávajúci na jeho žiadosť o nápravu

porušenia jeho spotrebiteľských práv odpovedal zamietavo, prípadne na jeho žiadosť neodpovedal viac ako

30 dní spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho

riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov. Podľa

§3 zákona 391/2015 Z. z. sú ARS subjektmi orgány a oprávnené právnické osoby. Medzi subjektmi ARS má

spotrebiteľ právo voľby. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 zákona č. 391/2015

Z.z.

2.            Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR

– http://www.mhsr.sk/. Na uvedenej stránke sú zverejnené aj ďalšie dôležité informácie o alternatívnom

riešení sporov pre spotrebiteľov.

3.           V prípade predaja tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy

uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho má spotrebiteľ tiež právo obrátiť sa na

predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@solaristravel.sk)  ak nie je spokojný so

spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho

práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania,

spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia

sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené

právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa

§12 Zákona 391/2015 Z.z. Spotrebiteľ môže podať návrh aj prostredníctvom platformy alternatívneho

riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

4.          Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a

spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov,

ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3

citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1

citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS,

maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich

podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný

všeobecný alebo rozhodcovský súd.